ChineseBay

postheadericon How to say “Happy Mother’s Day!” in Mandarin Chinese?

Here’s how to say Happy Mother’s Day!

mŭ qīn jié kuài lè
母亲节快乐!

kuài lè 快乐 = happy
mŭ qīn 母亲 = mother (formal)
jié = festival

zhù nĭ shēng rì kuài lè
祝你生日快乐!  ( This is how to say ‘wish you happy birthday’ in Mandarin Chinese )

shēng rì 生日 = birthday

zhù nĭ 祝你 = wish you